Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza to jedna z metod odzyskania należności względem wierzyciela. Jeśli dłużnik uchyla się od płacenia rat kredytu hipotecznego, wówczas bank korzysta z dostępnych metod na zwrot swoich pieniędzy. Pierwsze kroki obejmują zazwyczaj czynności windykacyjne, następnie toczy się postępowanie sądowe, a ostatecznie egzekucja komornicza. Jak przebiega licytacja nieruchomości?

Oszacowanie wartości nieruchomości i obwieszczenie o licytacji

Jednym z ostatnich działań wierzyciela jest wystąpienie do komornika z wnioskiem o oszacowanie nieruchomości. Wówczas komornik wołomin powołuje biegłego, który na podstawie oględzin sporządza operat szacunkowy wraz z wyceną lokalu. Warto wiedzieć, że wycena nieruchomości odbywa się na podstawie jej wartości rynkowej.

Kolejnym etapem jest przygotowanie obwieszczenia. To informacja o planowanym terminie licytacji, którą komornik zamieszcza w budynku właściwego sądu rejonowego, na stronie Krajowej Rady Komorniczej, a także w witrynie internetowej swojej kancelarii. W treści obwieszczenia musi pojawić się cena wywoławcza nieruchomości, wymagana wysokość wadium, dokładna data oraz miejsce licytacji komorniczej, a także oznaczenie, czy jest to pierwsza czy druga licytacja. Obwieszczenie powinno zostać upublicznione najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem aukcji.

Wpłata wadium

Licytacja komornicza nieruchomości ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w niej udział niemal każdy, kto dysponuje wyznaczoną kwotą. Z licytacji wyłączeni są dłużnik wraz z rodziną, a także pracownicy organów państwowych, uczestniczących w aukcji.

Najważniejszym warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium w wysokości określonej w obwieszczeniu. Podaną kwotę należy uiścić najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem aukcji. Kwota ta stanowi 10% wartości nieruchomości i jest zwracana uczestnikom, którym nie udało się wygrać licytacji.

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej?

Przebieg licytacji

Aukcję rozpoczyna komornik lub pracownik sądowy, dokonując opisu nieruchomości wraz z podaniem jej wartości. Następnie osoba ta podaje kwotę wywoławczą, od której rozpoczyna się licytacja. Uczestnicy aukcji zobowiązani są przebijać oferty swoich rywali, podnosząc licytowaną kwotę co najmniej o 1% całkowitej wartości lokalu. Zwycięzcą zostaje osoba, której oferta jest najwyższa i nikt nie przebił jej przed trzecim postąpieniem.

Osoba wygrywająca licytację zobowiązana jest teraz do wpłaty wymaganej kwoty. Jej wartość to wylicytowana kwota, od której odejmuje się wysokość wpłaconego wcześniej wadium. Zwycięzca ma 14 dni na dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni, jednak wymaga to wystosowania odpowiedniego pisma do sądu lub komornika.

Z wizytą w kancelarii notarialnej

Zwycięzca licytacji wkrótce po dokonaniu wpłaty stanie się właścicielem nieruchomości. Aby tak się stało, musi on stawić się w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, gdzie będzie mógł podpisać akt notarialny stwierdzający prawo własności lokalu. Od tego momentu licytator może swobodnie zarządzać nieruchomością.